en

Čo je to preklad?

Preklad je transformovanie textu (prekódovanie textu) do inej znakovej sústavy. Veľmi všeobecne by sme mohli povedať, že prepis textu do Braillovho písma je tiež preklad. Cieľ prekladu môže byť rôzny, môžeme napríklad chcieť priblížiť originál prijímateľovi, ktorý východiskový jazyk nepozná, ale chce text čítať. V tejto súvislosti spomeňme informatívny preklad, nazývaný aj orientačný. Ide o tzv. hrubý preklad, v ktorom ide najmä o sprostredkovanie obsahu, štylistická dokonalosť prekladu ustupuje do úzadia.

Najznámejšou formou prekladu je preklad interlingválny – preklad medzi dvomi cudzími jazykmi (napríklad z nemčiny do angličtiny). Existuje však aj preklad intralingválny – prevod v rámci jedného jazyka, napríklad textu, ktorý je vnímaný ako starý a ťažko zrozumiteľný pre súčasného čitateľa. Intralingválny preklad je menej bežný, používa sa napríklad v oblasti literatúry na preklad starších diel našich spisovateľov s cieľom aktualizovať ich. Treťou formou je preklad intersemiotický, čiže preklad medzi rôznymi znakovými systémami (napríklad spomínaný preklad do písma pre nevidomých).

Väčšina prekladov má pragmatickú podstatu, cieľom prekladu je teda sprostredkovať informácie (manuály, finančné správy, zákony, úradné listiny, zmluvy). Osobitnou kategóriou sú literárne zamerané preklady (básne, romány, eseje atď.).  Literárnym prekladom sa zaoberajú skôr vydavateľstvá a konkrétni prekladatelia umeleckého prekladu. Pragmatický preklad je oblasťou, v ktorej sa angažujú prekladateľské spoločnosti. U nás sa zvykne pragmatický preklad nazývať aj odborným. Treba uviesť, že hranice, ktoré sme tu načrtli, nie sú také jednoznačné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napríklad pri preklade reklamných sloganov či publicistických článkov nie je cieľom textu len informovať, má sprostredkovať aj estetickú či apelatívnu funkciu.

Odborný preklad nepôsobí na fantáziu a emócie ale skôr na rozum, jeho prostriedkami sú preto termíny a definície. Prekladateľ odborného textu by mal preto poznať terminológiu príslušného odboru a, samozrejme, orientovať sa v oboch jazykoch. Potreba zachovávania individuálneho štýlu autora je v prípade odborného prekladu menej dôležitá, podobne ako estetické princípy. Neznamená to však, že preklad odborného textu má byť kostrbatý a ťažkopádny.

Pri preklade je nutné vziať do úvahy obmedzenia, akými sú kontext, gramatické pravidlá oboch jazykov, ich zvyky (aj tzv. úzus) a idiomatické zložky. Najčastejším omylom je teória, že medzi hociktorými dvomi jazykmi je možné vytvoriť preklad nahrádzaním slov v jednom jazyku za slová v cieľovom jazyku (doslovný preklad).

Preklad sa cudzím slovom nazýva aj translácia. Latinské slovo translatio je odvodené z príčastia minulého v trpnom rode translatum (v zásade to znamená preniesť cez alebo priniesť). V moderných románskych, germánskych a slovanských jazykoch väčšinou existuje forma tohto slova ako ekvivalent latinského názvu. Platí to aj pre slovenčinu: pre-klad.

Späť