en

Úradné preklady

Úradné preklady sú preklady s pečiatkou so štátnym znakom. Takýto druh prekladov sa vyžaduje najmä v komunikácii so štátnymi úradmi, obyčajne sa úradne prekladajú rôzne vysvedčenia, certifikáty, doklady k automobilom, sobášne listy, rozhodnutia súdov a podobne.

Úradné preklady môžu vyhotovovať len fyzické osoby, ktoré sú na túto činnosť oprávnené Ministerstvom spravodlivosti SR

Kompletný zoznam úradných prekladateľov je uverejnený na stránke

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regt_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y&oddiel=prv.

Konateľka našej spoločnosti je oprávnenou úradnou prekladateľkou v kombinácii s anglickým jazykom.

Upozorňujeme, že úradné preklady sa riadia osobitnými predpismi a ich cena sa odlišuje od štandardných cien poskytovaných spoločnosťou Understand, s.r.o.

Úradný preklad sa v minulosti nazýval aj súdny preklad, lebo prekladateľov na túto činnosť vymenúval súd. V súčasnosti má túto kompeteniciu ministerstvo, preto sa uprednostňuje názov úradné preklady, ide však o preklady s rovnakým účelom a na rovnaké použitie.

Úradný preklad sa od bežného prekladu odlišuje najmä tým, že sa preklad viaže s predlohou, z ktorej úradný prekladateľ pri výkone svojej činnosti vychádzal. Klientom preto odporúčame, aby si ešte pred samotným objednaním úradného prekladu overili na príslušných miestach, či má byť preklad zviazaný s originálnym dokumentom, jeho notársky overenou kópiou, prípadne s obyčajnou kópiou.

Okrúhla pečiatka úradného prekladateľa nepredstavuje ekvivalent notárskeho overenia. Notár svojím overením vydáva osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny. Ide o tzv. vidimáciu. Túto službu vám môže poskytnúť aj obec. Prekladateľ okrúhlou pečiatkou potvrdzuje úplnosť a správnosť preložených informácií.

Úradný preklad si môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii alebo vám ho môžeme poslať.

Predpisy súvisiace s úradnými prekladmi

•    Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

•    Zákon č. 520/2008 Z. z., ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri výkone ich činnosti.

Niekoľko citátov z tohto zákona:

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena. (§ 3 Znalečné a tlmočné)

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške

a) 33 193 eur, ak ide o znalca,

b) 3 319 eur, ak ide o tlmočníka alebo prekladateľa. (§ 9 Podmienky začatia výkonu činnosti)

(1) Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť

a) osobne,

b) riadne a v určenej lehote,

c) účelne, hospodárne a

d) nestranne.

(2) Ak to vyžaduje povaha úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti, tlmočník alebo prekladateľ je oprávnený využiť korektora alebo poradcu. Zodpovednosť tlmočníka alebo prekladateľa za obsah úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti tým nie je dotknutá. (§ 22 Práva a povinnosti tlmočníka a prekladateľa)

Vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

(1) Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi

a) slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,

b) slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,

c) slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,

d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.

(2) Tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu prekladu.

(3) Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom za každú aj začatú stranu je 13,28 eura.

(4) Tarifná odmena za odborné písomné vyjadrenie je 19,92 eura za každých 50 strán prekladu.

(5) Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu. (§ 10 Tarifná odmena tlmočníka a prekladateľa)

 (1) Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len „tlmočnícky úkon“) alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len „prekladateľský úkon“) bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %.

(2) Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30 %; v odvetví súdne lekárstvo sa zvýši len paušálna odmena za pitvu, ak je vykonávaná za mimoriadne ťažkých okolností, ako pokročilý hnilobný rozklad, exhumované telá, kostrové zvyšky, mumifikácia, adipocire, infekčné závažné prípady, prípady identifikácie.

(3) Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.

(4) Zvýšenie tarifnej odmeny podľa odsekov 1 až 3 sa zlučuje. (Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene § 12)

Späť