en

Riziká prekladu

Rovnako ako v iných odvetviach, aj v prekladateľských službách existujú riziká. Preto je práve kontrola rizika kľúčovou súčasťou procesov.

Keďže prekladateľská činnosť je zatiaľ stále ľudskou činnosťou, riziko nemôže nikdy byť nulové. Napriek viacstupňovej kontrole projektu sa nedá chybovosť vylúčiť úplne.

Napriek tomu by ste sa však v záujme minimalizovania rizika mali snažiť vybrať si takého poskytovateľa služieb, ktorý sa špecializuje v danej oblasti, zistiť si, ako v jeho spoločnosti fungujú základné procesy (riadenie projektov) v súvislosti s kontrolou kvality (používajú sa prekladateľské nástroje, prechádza preklad korektúrou atď.), dodávať na preklad texty vo východiskovom jazyku v dobrej kvalite (v editovateľnom súbore, ak je to možné, bez chýb a čitateľné), umožniť dodržanie primeraného časového harmonogramu na vyhotovenie kvalitného projektu (čas potrebný na organizáciu, analýzu, samotný preklad, korektúru atď.)

Každá prekladateľská spoločnosť, agentúra alebo samotný prekladateľ venuje kontrole rizík presne taký rozsah ľudských a finančných zdrojov, ktorý uzná za vhodný. Aj v tomto prípade sa podľa cien môžete orientovať v tom, na akej úrovni sa kontrola rizík uplatňuje. 
Späť