en

Zaujímavosti o nemčine

Nemčina patrí spolu s angličtinou a holandčinou do skupiny západogermánskych jazykov. Je zároveň najrozšírenejším materinským jazykom v Európskej únii. Spisovná nemčina, tzv. Hochdeutsch, vo svojej najčistejšej podobe existuje v písomnej podobe, v ústnej forme sa jej snažia priblížiť v masmédiách. Pravdou je, že nemčina v praxi vykazuje regionálne odlišnosti na rôznych úrovniach jazyka (napr. na úrovni fonetiky alebo lexikológie).

Nemčina je pluricentrickým jazykom, to znamená, že koexistuje švajčiarska štandardná nemčina, nemecká štandardná nemčina a rakúska štandardná nemčina.

Podstatné mená v nemčine majú štyri pády (nominatív, genitív, datív a akuzatív), podobne ako slovenčina, tri rody (mužský, ženský a stredný) a dve čísla (jednotné a množné). Podstatné mená sa v nemčine už niekoľko storočí píšu s veľkým začiatočným písmenom a ďalšou ich zaujímavou vlastnosťou pre nás je, že majú schopnosť tvoriť veľmi dlhé zložené podstatné mená, napríklad Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsteilnehmer.

Slovesá majú v nemčine slabé a silné časovanie (a pri určitých slovesách hovoríme aj o nepravidelnom časovaní, napr. denken). Ďalšie gramatické javy pozorujeme aj v slovenčine – tri osoby, dve čísla, tri spôsoby (oznamovací, opytovací, podmieňovací), rozoznávame aktív a pasív, pričom v nemčine je pasív oveľa rozšírenejší ako v slovenčine. Pre slovenských študentov býva v nemčine problém orientovať sa v časoch. Existujú dva jednoduché časy (prítomný čas a préteritum) a štyri zložené časy (perfektum, plusquamperfektum a zložený budúci čas - futuritné perfektum). Pokiaľ ide o dokonavý a nedokonavý vid, tieto sa zo súčasného spisovného nemeckého jazyka vytratili. V tvorbe nemeckých slovies existujú aktívne predpony, na rozdiel od slovenčiny sú niektoré z nich odlučiteľné.

Nemčina má aj veľa ďalších vlastností, ktoré sú odlišné od slovenčiny, napríklad tzv. vetný rámec. Slovenskí prekladatelia z/do nemeckého jazyka však obyčajne majú naozaj vysokú profesionálnu znalosť tohto jazyka, čo je zrejme ovplyvnené kultúrnou aj geografickou blízkosťou tohto jazyka k slovenčine. Zároveň je nemčina veľmi rozšíreným jazykom a preto je možné nájsť aj na internete širokú škálu referenčných a pomocných materiálov k prekladu, rôzne glosáre a výkladové slovníky, ktoré pochádzajú priamo z nemecky hovoriacich krajín. Z uvedených dôvodov je možné pri prekladoch v kombinácii s nemeckým jazykom nájsť špecializovaného prekladateľa pre rôzne oblasti prekladu (napr. strojárstvo, účtovníctvo a podobne).

Späť