en

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

Understand, s.r.o.

vydané

podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z.

 

Preklady, tlmočenie a súvisiace služby

 

Článok I

Úvodné ustanovenia


1.1   Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a zhotovovateľom.

1.2   „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť Understand, s. r. o. so sídlom na ulici Tichá 1597/10, 900 26 Slovenský Grob.

1.3    „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej poskytovateľ poskytne na základe objednávky služby.

1.4    Zmluva medzi objednávateľom a zhotovovateľom vzniká na základe písomnej objednávky, a to aj formou elektronickej pošty/kontaktného formulára.

1.5    Ak po prijatí objednávky neoznámi zhotovovateľ, že niektoré podmienky objednávky neakceptuje, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami platia podmienky uvedené v objednávke.

1.6    Ak zhotovovateľ oznámi, že niektoré podmienky neakceptuje, zmluvný vzťah nevznikne, pokým nedôjde k dohode aj o neakceptovaných podmienkach.

1.7    Zmluva medzi objednávateľom a zhotovovateľom vzniká aj vtedy, ak objednávateľ akceptuje návrh zhotovovateľa na zmenu podmienok v objednávke. Pre zmluvný vzťah potom platia naposledy uvedené podmienky.

1.8    Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť alebo zrušiť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

 

Článok II

Predmet plnenia


Predmetom plnenia je vyhotovenie služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotovovateľa, najmä vyhotovenie prekladu, zabezpečenie tlmočníckych služieb, korektúry, jazykových úprav (ďalej len zákazka) podľa požiadaviek uvedených v objednávke.

 

Článok III

Preklady


3.1 Všeobecné zmluvné podmienky

 

(a)     Zhotovovateľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v článku I vyhotoviť dohodnutú zákazku podľa dohody, a to v určenom jazyku, v dohodnutom čase a odovzdať ju elektronicky, pokiaľ sa výslovne nedohodlo inak.

(b)     Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť zhotovovateľovi výslednú cenu zákazky podľa ustanovenia čl. V ods. 2.

 

3.2 Termín odovzdania zákazky

 

(a)    Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a  spôsobom uvedeným v objednávke.

(b)    Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný zhotovovateľovi bezprostredne písomne potvrdiť prijatie zákazky s tým, že túto riadne a včas dostal.

(c)    Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 2.2 tohto článku a ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu odovzdania zákazky písomne neurguje dodanie zákazky, má zhotoviteľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas dostal.

(d)    Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak zhotovovateľ dodá na základe urgencie objednávateľovi zákazku znova a dokáže, že ju už raz objednávateľovi odoslal.

(e)    V prípade, že vyhotovenú zákazku nebude možné doručiť zo závažných dôvodov požadovaným spôsobom, je zhotovovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklad objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.

(f)     Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a zhotovovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

 

3.3 Práva a povinnosti

 

(a)    Objednávateľ je povinný oznámiť zhotovovateľovi účel, na ktorý bude zákazka použitá.

(b)    Ak zhotovovateľovi nebude tento účel oznámený, nebude braný zreteľ na neskoršie reklamácie z dôvodov s tým súvisiacich.

(c)    Ak obsahuje text, ktorý je predmetom objednávky, špecifické odborné a inak špeciálne výrazy, skratky a pod., je objednávateľ povinný odovzdať zhotovovateľovi zoznam používanej príslušnej terminológie v príslušnom jazyku alebo poskytnúť zhotoviteľovi iné pomocné materiály alebo do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odbornej terminológie. Ak to neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa tejto terminológie nebude braný zreteľ.

(d)    Ak zhotovovateľ prevezme urgenciu zákazky podľa bodu 2 ods. 2.3, je povinný zaslať zákazku bezprostredne po urgencii.

(e)    Objednávateľ je povinný informovať zhotovovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku uhradiť zákazku. Objednávateľ je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o ohlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.

(f)     Zhotovovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

(g)    Zhotovovateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody spojené s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

(h)    Zhotoviteľ je oprávnený ponechať si 5 rokov kópiu originálu dokumentu určeného na preklad spolu s kópiou vyhotoveného prekladu/korektúry na účel archivácie, prípadného zladenia terminológie a správy prekladov objednávateľa.

 

3.4 Reklamácie

 

(a)    Vyhotovená zákazka má chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v súlade s objednávkou.

(b)    Vyhotovená zákazka má ďalej chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite.

(c)    V ostatných prípadoch sa má za to, že zákazka bola vyhotovená riadne.

(d)    Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nevyhnutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb a prípadne aj ich počet.

(e)    Ak zhotovovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady korektúru. V tomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky, a to maximálne vo výške 10 %.

(f)     Ak zhotovovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú a nejde o chyby uvedené v odseku 4.2 tohto bodu, alebo objednávateľ ponúkanú korektúru neakceptuje, je mu poskytnutá zodpovedajúca zľava z ceny zákazky.

(g)    Výška zľavy závisí od odborného posudku.

(h)    V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za chyby uvedené v odseku 4.2 tohto bodu, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu úradných prekladateľov a tlmočníkov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

(i)     Výška zľavy podľa ustanovení ods. 4.2 tohto bodu závisí od výsledku znaleckého posudku.

(j)     Preddavok spojený s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovenia ods. 4.8 tohto bodu je ako zhotovovateľ, tak aj objednávateľ povinný uhradiť v rovnakej výške s tým, že konečné vyúčtovanie bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.

(k)     Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotovovateľ, a to do výšky ceny zákazky.


3.5 Lehota na uplatnenie reklamácie


(a)    Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

(b)    Objednávateľ je povinný uplatniť nároky vyplývajúce z chýb zákazky u zhotovovateľa bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí, najneskôr však do 21 dní odo dňa prevzatia vyhotovenej zákazky.

(c)     Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 5.2 sú nároky uplatnené oneskorene.

 

Článok IV

Tlmočenie

 

4.1 Všeobecné zmluvné podmienky

 

(a)    Zhotovovateľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v čl. I zabezpečiť dohodnutú zákazku (tlmočenie) podľa dohody, a to v určenom jazyku, v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.

(b)    Objednávateľ sa zaväzuje objednávkou zaplatiť zhotovovateľovi výslednú cenu tlmočenia podľa ustanovení článku V odseku č. 2.

(c)    Zhotovovateľ zabezpečí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.

 

4.2 Termín tlmočenia

 

(a)    Objednávateľ je povinný prijať tlmočenie v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

(b)    Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný zhotovovateľovi bezprostredne písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole realizáciu tlmočenia s tým, že táto prebehla riadne a včas.

(c)    Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prijať riadne dohodnuté tlmočenie, považuje sa toto za splnené a zhotovovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

 4.3 Práva a povinnosti

 

(a)    Objednávateľ je povinný oznámiť zhotovovateľovi účel, na ktorý bude tlmočenie použité, a to, že bude zaznamenané a akým spôsobom.

(b)    Ak zhotovovateľovi nebude tento účel oznámený, nebude braný zreteľ na neskoršie reklamácie z dôvodov s ním súvisiacich.

(c)    Objednávateľ zašle zhotovovateľovi najneskôr 3 dni pred plnením tlmočenia podkladové materiály (napr. program, protokol z predchádzajúceho rokovania, referáty alebo písomné texty). Ak to neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie nebude braný zreteľ.

(d)    Objednávateľ je povinný informovať zhotovovateľa o všetkých okolnostiach majúcich rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku uhradiť zákazku. Objednávateľ je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o ohlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.

(e)    Zhotovovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

(f)     Zhotovovateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky rokovania spojené s tlmočením a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

(g)    Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské a organizačné služby).

(h)    Právo na odmenu za celý čas plnenia tlmočenia vzniká zhotovovateľovi aj v prípade, že objednávateľ plne nevyužije dohodnutú dobu zákazky.

(i)   Objednávateľ je povinný zabezpečiť podmienky zodpovedajúce druhu tlmočenia vrátane technického zabezpečenia, ak toto neobjedná u zhotovovateľa.

 

4.4 Doprava, ubytovanie a stravovanie

 

(a)     Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta plnenia zákazky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosti miest.

(b)    V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške, a to zhotoviteľovi.

(c)    Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

(d)    Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia.

(e)    Tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok.

(f)     Zhotovovateľovi vzniká právo na náhradu za čas, ktorý tlmočník strávil v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

 

4.5 Reklamácia

 

(a)   Tlmočenie má chyby v prípadoch, keď nebolo vyhotovené v súlade s objednávkou.

(b)   Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nevyhnutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb a prípadne doložiť záznamom.

(c)   Ak zhotovovateľ uzná reklamáciu objednávateľa ako odôvodnenú, je mu poskytnutá zodpovedajúca zľava z ceny.

(d)   V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za chyby, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra.

(e)   Výška zľavy závisí od výsledku znaleckého posudku.

(f)     Preddavok spojený s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovení odseku 5.4 tohto bodu je ako zhotovovateľ, tak aj objednávateľ povinný uhradiť v rovnakej výške s tým, že konečné vyúčtovanie bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.

(g)    Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotovovateľ, a to do výšky ceny zákazky.

 

4.6 Lehota na uplatnenie reklamácie

 

(a)    Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

(b)    Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z chýb tlmočenia u zhotovovateľa bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistí, najneskôr však do 14 dní odo dňa tlmočenia.

(c)    Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 6.2 sú nároky uplatnené oneskorene.


Článok V

Cena zákazky


5.1   Podkladom pre cenovú kalkuláciu zákazky je platný cenník služieb zhotovovateľa a tam uvedený spôsob výpočtu ceny.

5.2   Ak predbežná cena zákazky vychádza iba z odhadu počtu jednotiek, riadi sa kalkulácia ceny skutočným počtom jednotiek (pri preklade v cieľovom jazyku).

5.3   Všetky ceny uvedené v cenníku služieb sú v SKK a EUR . Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Ceny v EUR boli prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.

5.4  Cenník služieb spoločnosti Understand, s. r. o. je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.


Článok VI

Platobné podmienky


6.1    Zhotovovateľ je oprávnený vystaviť daňový doklad v okamihu vyhotovenia zákazky podľa objednávky.

6.2    Podkladom pre úhradu ceny zákazky je daňový doklad vystavený zhotoviteľom, ktorý je splatný ku dňu uvedenému v tomto daňovom doklade.

6.3    Pri omeškaní s platením uhradí objednávateľ zhotovovateľovi 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.

6.4    Pri oneskorenej platbe si objednávateľ najskôr zaráta úhradu na poplatok z oneskorenia a zvyšnú časť na samotný dlh.

6.5    Zhotovovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi preddavkovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na faktúre.


Článok VII

Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody


7.1   Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu vyskytli na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku.

7.2   To, že od zmluvy odstupuje, je tá ktorá strana povinná oznámiť druhej strane písomne.

7.3   V prípade, že od zmluvy odstupuje objednávateľ, je povinný zaplatiť zhotovovateľovi tzv. storno poplatky. Výška týchto poplatkov je uvedená v cenníku služieb zhotoviteľa.

7.4   Zhotovovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne z nerealizovania uzavretej zmluvy, ak sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvratných udalostí, ktorým zhotovovateľ nemohol zabrániť.

7.5   Ak je text použitý do tlače alebo na ďalšie šírenie, objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať zhotoviteľa. Ak objednávateľ neobjednal zabezpečenie prekladu textov určených do tlače zhotoviteľom a s tým súvisiacu korektúru, nemá objednávateľ nárok na náhradu škody z dôvodu chýb v preloženom texte.

 

Článok VIII

Osobitné ustanovenia


8.1   Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu zhotovovateľa nebude kontaktovať prekladateľa alebo tlmočníka.

8.2   Ak so súhlasom zhotovovateľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a prekladateľom alebo tlmočníkom, zaväzuje sa objednávateľ neprerokúvať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok zákazky.

8.3   Objednávateľ sa ďalej zaväzuje informovať zhotovovateľa o každej novej dohode s prekladateľom alebo tlmočníkom.

8.4   V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 1, 2, a 3 je objednávateľ povinný uhradiť zhotovovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- SKK, a to za každé jednotlivé porušenie aj v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia


9.1     Ak tieto obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z.

9.2    Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

9.3     V zmysle § 373 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Understand, s. r. o., so sídlom na ulici Tichá 1597/10, 900 26 Slovenský Grob, zapísanej v obch. registri vedenom OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54576/B, a sú platné od 1. októbra 2008.

Späť


Všeobecné obchodné podmienky (.pdf)