en

Čo by mal prekladateľ skontrolovať pred odovzdaním prekladu?

1. Kontrola pravopisu

Popri kritickom čítaní vlastného prekladu treba využiť aj automatickú kontrolu pravopisu, ktorú nám ponúka softvér. Takto eliminujeme preklepy a dvojité medzery medzi slovami (áno, aj zbytočné medzery sú chyby).

2. Kontrola terminológie

Terminológiu treba overovať. Pri preklade do slovenčiny si treba dávať pozor na tzv. čechizmy alebo bohemizmy a mali by sme sledovať aj vstup cudzích slov do slovenského jazyka. (Napríklad správny prepis slova manažér či kapučíno). Keď sa už pre určitý termín rozhodneme, mal by sa uplatňovať v celom dokumente (odborný preklad nie je román, terminológia má byť konzistentná). V tomto prípade je práca ľahšia, ak používame prekladateľské nástroje (napr. Trados, Transit atď.)

3. Kontrola citátov

Ak sa v prekladanom dokumente vyskytujú citáty z iných dokumentov, právnych predpisov a ďalších zdrojov, namiesto nového prekladu by sme mali vyhľadať a použiť preklady z existujúcich záväzných prekladov (v prípade EÚ najmä Eur-lex). Vlastný preklad citácie v prípade existujúceho záväzného prekladu sa považuje za hrubú chybu a nedbanlivosť prekladateľa.

4. Kontrola formálnych náležitostí

Táto kontrola zahŕňa správny prepis číslic (v slovenčine sa tisíce neoddeľujú bodkou!), dátumov, písanie veľkých písmen, správne písanie mien, kontrola odsekov a číslovania (strán, kapitol, podkapitol atď.). Skontrolujeme aj použité typy písma, podčiarknutý, zvýraznený alebo kurzívou písaný text a spôsob písania úvodzoviek a ostatných znamienok v cieľovom jazyku.

5. Úplnosť prekladu

Vizuálne skontrolujeme, či je preklad úplný v porovnaní s originálom – či nám nezmizol odsek alebo tabuľka, či sme nezabudli na poznámky pod čiarou a podobne. V prípade grafov, tabuliek a obrázkov, do ktorých sa nedá vstupovať, ale ktoré obsahujú text, preklad píšeme pod daný subjekt. V prípade, že by to narušilo vzhľad dokumentu, preklady z grafov, tabuliek a obrázkov môžeme písať do samostatného dokumentu. Informácie z obrázkov, grafov a tabuliek nemusíme prekladať iba vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v objednávke prekladu pri jeho zadaní.

6. Záverečné čítanie

Po všetkých zmenách uskutočnených v rámci kontroly pred odovzdaním si preklad ešte raz prečítame v jeho finálnej podobe. Späť